Dlaczego warto kupować w VELShop?
Tylko oryginalne produkty VELUX i ImFenster

Tylko oryginalne produkty VELUX i ImFenster

Przejrzyste, niskie koszty transportu

Przejrzyste, niskie koszty transportu

Wszystkie produkty » Sprawdź koszty przesyłki »
Regulamin sklepu VELshop

§1 DEFINICJE  

 1. Klient - osoba kupująca Towar oferowany do sprzedaży przez Serwis lub korzystająca z usług Serwisu; Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu. Klient w relacjach ze Sprzedającym może występować wyłącznie jako:
 • Konsument - Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub
 • Przedsiębiorca - Klient będący Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 1. Sprzedający – Barbara Lisiewicz-Jankowiak , z siedzibą w Poznaniu, ul. Ternicka 4, NIP 782-220-49-10 , adres e-mail velshop@wp.pl.pl.
 2. Serwis – sklep internetowy dostępny na witrynie internetowej www.velshop.pl ; poprzez który Sprzedający oferuje i sprzedaje Towary.
 3. Towary – produkty oraz usługi, które można zamawiać za pośrednictwem Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, będący integralną częścią umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
 5. Dzień zawarcia umowy sprzedaży – dzień, w którym spełniony został warunek, aby zarówno Sprzedający jak i Klient złożyli oświadczenie o woli zawarcia umowy sprzedaży Towaru;
 6. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, a a w przypadku gdy Klient jest Konsumentem – umowa zawarta na odległość w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa regulujących sprzedaż konsumencką;
 7. Umowa o świadczenie usług– Umowa na wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. W szczególności Umową o świadczenie usług w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest:
  1. Umowa;
  2. Konto – usługa elektroniczna i strona w Serwisie, na której Klient po zalogowaniu poprzez login i podane przez siebie hasło może składać w systemie teleinformatycznym Sprzedającego zamówienia na Towary, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, a także ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować. Posiadanie Konta nie jest warunkiem koniecznym dla zawarcia Umowy;
  3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, gromadzone, archiwizowane  i przetwarzane przez Sprzedającego lub wyznaczony przez niego zgodnie z przpisami prawa podmiot;
  4. Administrator danych osobowych – Sprzedający lub osoba przez niego wyznaczona w drodze pisemnej umowy, upoważniona do o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, wykonująca działania z zakresu ochrony archiwizowania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  5. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą Serwisu;
  6. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  7. udzielanie Klientowi informacji o Towarach dostępnych w Serwisie;
  8. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.  

 

§2 PRZEDMIOT UMOWY  

 1. Na podstawie Umowy, Sprzedający świadczy usługi na rzecz Klienta, zgodnie z Regulaminem, innymi uzgodnieniami między Stronami oraz w zgodzie z przepisami prawa.
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów w Serwisie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Wszystkie Towary oferowane Serwisie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone do sprzedaży na rynku polskim.
 4. W szczególności Regulamin opracowany przez Sprzedającego, określa zasady:
  • świadczenia Klientom usług przez Sprzedawcę;
  • zawierania Umów między Sprzedającym a Klientami;
  • gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi;
 5. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie Serwisu przy użyciu stosownego formularza, potwierdzając w ten sposób, że zapoznał się z jego treścią i treść tę akceptuje. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest każdorazowo na witrynie internetowej Serwisu. Treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu jest utrwalana i zabezpieczana na serwerach Serwisu.
 6. Podczas korzystania ze Serwisu Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Serwisu, należy składać bezpośrednio u Sprzedającego. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji usług poprzez Serwis, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne oraz przeglądarką internetową obsługującą skrypty/oprogramowanie typu: JAVA, cookies oraz inne niezbędne do korzystania z Serwisu.      

 

§3 KONTO KLIENTA  

UTWORZENIE KONTA

 1. Klient może utworzyć swoje Konto w Serwisie, co umożliwi mu przyszłe przeglądanie historii Zamówień, edycję danych osobowych i kontaktowych oraz ułatwi składanie przyszłych Zamówień.
 2. Utworzenie, korzystanie i zamknięcie Konta odbywa się nieodpłatnie.
 3. W celu założenia Konta w Serwisie, Klient zobowiązany jest podać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko/nazwę firmy wraz z nr KRS (jeżeli ma zastosowanie), oraz adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby lub do korespondencji i numer telefonu.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedający potwierdza założenie Konta w Serwisie wysyłając do Klienta wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej wraz z linkiem potwierdzającym i aktywującym założenie Konta w serwisie.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Założenie konta w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu, chyba że Strony postanowią inaczej. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili założenia konta.
 7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  

 

ZAMKNIĘCIE KONTA

 1. Każda ze stron Umowy o świadczenie usług może ją rozwiązać bez wypowiedzenia. W wyniku rozwiązania Umowy o świadczenie usług Sprzedający usuwa Konto Klienta z Serwisu. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail Sprzedającego wskazując jakiego Klienta dotyczy wypowiedzenie Konta.
 2. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Klienta, korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Sprzedający może odmówić świadczenia Usługi i założenia konta przez Klienta, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedającego i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.  

 

§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I PŁATNOŚCI    

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający umieszczając Towary w Serwisie podaje istotne ich cechy. Cena za Towary uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz ewentualne cła. Do ceny doliczany jest koszt dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
 3. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta, w którym Klient zaznacza rodzaj oraz ilość zamawianych Towarów oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Serwisie.
 5. Płatności za zamówiony Towar Klient dokonuje za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU, PayPal lub serwisów rozliczeniowych określonych banków i instytucji finansowych. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.
 6. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.
 7. Ponadto Sprzedający udostępnia Klientom między innymi następujący sposób płatności – za pobraniem. Płatność za pobraniem polega na zapłacie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki. Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za Zamówienie. Następnie firma kurierska rozlicza się ze Sprzedającym z otrzymanych należności. Dla Klienta dowodem zapłaty za Towar jest pokwitowanie przejęcia pobrania wystawione przez kuriera.
 8. Klient w procesie składania zamówienia wyraża wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która zostanie zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę w odpowiedniej formie, przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę w myśl przepisów niniejszego paragrafu.  

 

§5 DOSTAWA TOWARÓW  

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Realizacja Zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych i innych sposobów udostępnionych przez Sprzedającego, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedający, poprzez wiadomość e-mail niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i potwierdza związanie Stron treścią Zamówieniem, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości w-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Następnie w ciągu 2 dni roboczych Sprzedający dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w Zamówieniu, jak i danych Klienta. W tym celu Sprzedający może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku braku nieprawidłowości Sprzedający, przy jednoczesnym potwierdzeniu dokonania zapłaty za zamówiony Towar (nie dotyczy sprzedaży z płatnością za pobraniem jak niżej) przystępuje do realizacji Zamówienia
 5. W razie błędów w Zamówieniu lub w danych Klienta, Sprzedawca podejmuje próbę kontraktu z Klientem, celem ich poprawienia. W razie niemożności skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany lub nawet anulowania zamówienia, o czym niezwłocznie informuje Klienta. Opóźnienie w dostawie wynikające z niezawinionego przez Sprzedającego braku kontaktu z Klientem nie będzie oznaczało niewłaściwego wykonania świadczenia przez Sprzedającego. W przypadku anulowania Zamówienia, w razie zapłacenia przez Klienta ceny Sprzedawca zwraca dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od anulowania zamówienia na konto bankowe, z którego dokonano zapłaty.
 6. Zamówiony Towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura VAT/paragon) jest wysyłany zgodnie wybranym przez Klienta sposobem dostawy na podany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres. Dla Klienta będącego Konsumentem, Sprzedający wraz z Towarem dostarcza formularz odstąpienia od Umowy oraz informację konsumencką.
 7. Czas realizacji zamówienia (dostawy Towaru w miejsce wskazane przez Klienta) nie przekracza 10 dni roboczych od dnia weryfikacji i potwierdzenia Zamówienia, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 8. Sprzedający lub osoba dokonująca bezpośrednio dostawy Towaru może poinformować Klienta o planowanej dostawie korzystając z danych kontaktowych przekazanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia. W razie nieobecności Klienta lub osoby przez niego wskazanej w uzgodnionym dniu dostawy Towaru, Towar zostanie dostarczony następnego dnia, po uprzednim ustaleniu godziny przez Strony. W przypadku gdyby z powodu nieobecności Klienta lub osoby przez niego upoważnionej Towar nie został dostarczony pomimo trzeciej próby dokonanej przez Sprzedającego, Sprzedający może anulować Zamówienie i zwrócić Klientowi dokonane płatności. Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sprawie dalszego postępowania.
 9. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta, przy uwzględnieniu dostosowania metody dostawy do gabarytów, wagi i innych właściwości zamówionego Towaru.
 10. Jeżeli Strony nie uzgodniły odmiennie, Klient jest zobowiązany do odbioru Towaru z samochodu przewoźnika, który dostarczy Towar pod budynek wskazany w adresie dostawy.
 11. Koszty dostawy są wskazane w koszyku Zamówienia przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta.
 12. Przed odebraniem Towaru od przewoźnika należy sprawdzić, czy jego opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na Towar. W przypadku, gdy opakowanie Towaru jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 14. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia Towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klienta.    

 

§6 USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

Postanowienia niniejszego paragrafu są ściśle związane z dniem zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku gdy Umowa została zawarta najpóźniej dnia 25 grudnia 2014 roku (dzień wejścia w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), zastosowanie mają postanowienia §6 ust. od 1 do 5 włącznie. W przypadku gdy Umowa została zawarta 25 grudnia 2014 roku lub później (po wejściu w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), zastosowanie mają postanowienia §6 ust. od 6 do 18.

 1. W okresie 10 dni od daty wydania zamówionego Towaru, Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów z Konsumentem na odległość. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań z tytułu Umowy. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia.
 2. Wskazane w ust. 1 powyżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy Klient może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. wzoru dostępnego na stronie Serwisu lub w inny zgodny z ustawą sposób. Skorzystanie z załączonego wzoru jest dobrowolne, jednak skuteczność oświadczenia dokonanego w inny sposób będzie uzależnione od zgodności w tym zakresie z obowiązującymi przepisami ustaw regulujących sprzedaż konsumencką. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres siedziby Sprzedającego, lub przesłane na adres e-mail Sprzedającego jako załącznik do wiadomości e-mail z podpisem Klienta i w formacie zapewniającym integralność i niezmienialność treści oświadczenia (m. in. .PDF, .JPG, .TIFF).
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie nieedytowalnej i niezmienialnej (m. in. .PDF, .JPG, .TIFF).na adres e-mail Klienta wskazany w Zamówieniu.
 4. Zwracany w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy Towar powinien być odesłany na adres siedziby Sprzedającego wskazany w §1 Regulaminu lub zwrócony osobiście w siedzibie Sprzedającego. Sprzedający ponosi koszty dostarczenia zwracanego wskutek odstąpienia od Umowy Towaru.
 5. Zwrot zapłaty za towar i kosztów dostawy nastąpi stosownie do treści art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od doręczenia odstąpienia od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. Sprzedający ma prawo do wstrzymania zwrotu zapłaty za towar i koszty dostawy do momentu otrzymania zwróconego przez Klienta wskutek odstąpienia od Umowy Towaru.
 6. (dot. Umów zawartych nie wcześniej niż 25 grudnia 2014 roku)

 

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 2. W przypadku uzgodnienia dostawy Towaru partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres Sprzedającego, wskazany w §1 Regulaminu. Skuteczny jest także fax lub e-mail na adres Sprzedającego wskazany w §1 Regulaminu, z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu zabezpieczonym w sposób zapewniający integralność i niezmienialność treści oświadczenia.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedający poinformuje Klienta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu, na adres e-mail Klienta podany przez niego dla założonego Konta lub przy zawarciu Umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedający odbierze Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy, chyba że Klient sam odsyła Towar do Sprzedającego. Wówczas Klient odeśle lub przekaże Towar na adres siedziby Sprzedającego wskazany w §1 Regulaminu.
 10. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Sprzedający ponosi koszty zwrotu Towaru, z zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jest także dostępny na stronie internetowej Serwisu. Klient nie jest związany obowiązkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu, oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne w każdy inny sposób, który uczyni zadość przepisom Ustawy o prawach konsumenta. Wzór oświadczenia załączony do Regulaminu odpowiada wszelkim wymogom Ustawy o prawach konsumenta.    

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO - POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁACZNIE KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI  

Postanowienia niniejszego paragrafu są ściśle związane z dniem zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku gdy Umowa została zawarta najpóźniej dnia 25 grudnia 2014 roku (dzień wejścia w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), zastosowanie mają postanowienia §6 ust. od 1 do 6 włącznie. W przypadku gdy Umowa została zawarta 25 grudnia 2014 roku lub później (po wejściu w życie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), zastosowanie mają postanowienia §6 ust. od 7 do 13.  

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, który jest Konsumentem, za niezgodność Towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz z przepisami Kodeksu cywilnego
 2. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową mogą być składane do Sprzedającego z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Serwisu lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie Klienta o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego Sprzedający będzie przekazywał Klientowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Klienta dla Konta lub w braku założenia przez Klienta Konta – na dane Klienta podane przy składaniu Zamówienia.
 4. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od dnia zawarcia Umowy, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem korzysta ze swoich uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, może on żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umowa poprzez: nieodpłatną naprawę; nieodpłatną wymianę na nowy

 

Wybór w tym przypadku należy do Klienta, a Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad.

 1. Może jednakże dojść do okoliczności, gdy naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe lub kosztowne dla Sprzedającego. W takim przypadku Klient, nie mogąc skorzystać z roszczenia o nieodpłatną naprawę lub wymianę, może zażądać:
 • stosownego obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy (za zwrotem zapłaconej ceny za Towar, z obowiązkiem zwrotu wadliwego Towaru Sprzedającemu);

 

Wybór w tym przypadku należy również do Konsumenta i jest wiążący dla Sprzedającego. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Strony zwrócą sobie nawzajem dokonane świadczenia zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.

 1. (dot. Umów zawartych nie wcześniej niż 25 grudnia 2014 roku)

Sprzedający odpowiada wobec Klienta, który jest Konsumentem, za niezgodność Towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumentów oraz z przepisami Kodeksu cywilnego dot. rękojmi za wady rzeczy.

 1. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową mogą być składane do Sprzedającego z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Serwisu lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie Klienta o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego Sprzedający będzie przekazywał Klientowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Klienta dla Konta lub w braku założenia przez Klienta Konta – na dane Klienta podane przy składaniu Zamówienia.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.

 1. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać:
 • wymiany Towaru na wolny od wad albo
 • zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Strony zwrócą sobie nawzajem dokonane świadczenia zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.    

 

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO - POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE KLIENTÓW- PRZEDSIĘBIORCÓW  

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedającego do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe po momencie przejścia ryzyka na Klienta, z wyłączeniem wad ukrytych, których nie dało się łatwo zauważyć w momencie dostawy.
 4. W razie doręczenia Towaru Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, powinien sporządzić dokumentację fotograficzną wady i niezwłocznie poinformować Sprzedającego, zaznaczając jednocześnie odpowiednią adnotację w dokumentach dostawy.
 5. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny Towaru oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, tylko za bezpośrednie szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 6. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.  

 

§9 GWARANCJA PRODUCENTA  

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu objęte są gwarancją producenta, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 2. Roszczenia gwarancyjne co do Towarów Klient zgłasza bezpośrednio do producenta, zgodnie z danymi i informacjami zamieszczanymi na Towarze oraz fakturze VAT/rachunku, otrzymanym od Sprzedającego.
 3. Warunki gwarancji określane są każdorazowo przez producenta.
 4. W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta Klient może realizować roszczenie gwarancyjne wedle własnego wyboru bądź wedle zapisów gwarancji bądź wedle przepisów prawa regulujących odpowiedzialność Sprzedającego za niezgodność Towaru z Umową.  

 

§10 ZMIANA REGULAMINU  

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług, zmiany adresu Sprzedającego, celu usprawnienia działania Serwisu, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom  - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach na wskazany przez siebie adres e-mail dla Konta, i nie wypowiedział Umowy o świadczenie usług w terminie 30 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedający jest uprawniony, na podstawie właściwych przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz Umowy o świadczenie usług przez Sprzedającego oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
 6. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Serwisie nie są możliwe.
 7. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 8. Zapisy paragrafu niniejszego nie mają zastosowania dla Klienta, który nie posiada Konta w Serwisie.    

 

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 1. PROCEDURA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 2. Administrator danych osobowych może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe osób fizycznych:
  • a) nazwisko i imię Klienta
  • b) numer NIP
  • c) adres zamieszkania lub do korespondencji
  • d) adres poczty elektronicznej
  • e) numer telefonu.
 3.  Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie Serwisu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Umowy lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz z Dyrektywą 95/46/WE. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usług przez Sprzedającego.
 4. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych w celach innych niż powyżej udzielana jest przez Klienta każdorazowo w formie formularza dostępnego w Serwisie.
 5. Sprzedający lub osoba przez niego wyznaczona w trybie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, pełniąc obowiązku Administratora danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, chroni dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych, zmianą, utratą lub zniszczeniem danych. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient ma w każdym czasie prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.    

 

§12 PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  

 1. Niniejszy Serwis jest własnością Sprzedającego. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Sprzedającego lub przysługują Sprzedającemu na podstawie odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Serwisu wyłącznie dla użytku własnego Klienta.
 3. Serwis, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedający wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 4. Przystępując do korzystania ze Serwisu Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.  

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Postanowienia nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. W szczególności w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Sprzedający zobowiązuje się postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej, oraz niestosowania klauzul abuzywnych określonych w rejestrze takich klauzul sporządzonym i uaktualnianym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem, postanowienie to zostaje automatycznie zastąpione zgodne z prawem i oddające intencje oraz chroniące interesy Stron.
 4. Strony są zobowiązane do informowania drugiej strony o zmianie danych adresowych i korespondencyjnych. Brak takiej informacji spowoduje, że korespondencja przekazana na poprzednie dane zostanie uznana za właściwie doręczoną.
 5. Regulamin oraz wszelkie umowy zawierane pomiędzy Sprzedającym a Klientem podlegają prawu polskiemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustaw i rozporządzeń regulujących kwestie sprzedaży konsumenckiej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Spory wynikłe z zawieranych umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe z umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.  

 

Załącznik do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od Umowy  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO  

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

– Adresat ____________________________________________________

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]  

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)    __________________________________________  

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)       __________________________________________                                                             

__________________________________________  

– Adres konsumenta(-ów)                     __________________________________________                                                             

__________________________________________  

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)    

– Data  

 

(*) Niepotrzebne skreślić.